ranger-49
has moved!
now I am:
yourhellblazer
v
vitanica